Інтернет-модуль «gQuickDecision»

Інтернет-модуль “gQuickDecision” призначений для моментального здійснення економічних розрахунків в режимі on-line, з метою своєчасного прийняття обґрунтованих економічних рішень, саме тому він носить таку назву.

На сьогоднішній день “gQuickDecision” представляє унікальний інструментарій, необхідний банкірам, позичальникам, оцінювачам, арбітражним керуючим, судовим виконавцям, фінансовим аналітикам і менеджерам компаній. Поточна версія “gQuickDecision” включає в себе три системи: автоматизовану систему визначення ймовірних цін на квартири “GSPA-A”, автоматизовану систему визначення ліквідаційної вартості об’єктів оцінки “GMLV-A” і автоматизовану систему визначення максимального розміру кредиту “GMML-A”.

У майбутньому в “gQuickDecision” буде додано ряд нових систем, в тому числі, автоматизована система визначення сумарної ліквідаційної вартості активів підприємства “SGMLV-A”, автоматизована система оцінки прав вимоги виконання зобов’язань “GMIRE-A”, що дозволяє оцінювати права вимоги виконання зобов’язань по контрактами, векселями, депозитам, порук, гарантій, а також права вимоги дебіторської заборгованості та інші системи.

«GSPA-A» Автоматизована система визначення ймовірних цін на квартири

Для прийняття різноманітних економічних рішень, пов’язаних з кредитуванням, страхуванням, купівлею, продажем та ін., Необхідна інформація про вартість об’єктів нерухомості, зокрема квартир. Разом з тим проведення оцінки таких об’єктів через суворих вимог законодавства в сфері оцінки, як правило, пов’язано зі значними фінансовими і тимчасовими витратами, які є неприйнятним здорожують і затягують прийняття рішень. “GSPA-A” вирішує цю проблему.

“GSPA-A” дозволяє визначати ймовірні ціни квартир в м.Дніпропетровську в режимі on-line з автоматичним формуванням відповідних звітів за результатами обчислень.

Сутність підходу, що лежить в основі “GSPA-A”, полягає у визначенні ймовірних цін квартир, за якими вони імовірно можуть бути продані в звичайних умовах, на підставі регулярно проводиться моніторингу та аналізу інформації ринку нерухомості.

“GSPA-A” доцільно використовувати для:

 • визначення ймовірних цін квартир-об’єктів застави при кредитуванні під заставу;
 • визначення ймовірних цін квартир-об’єктів застави при моніторингу забезпеченості кредитних угод;
 • визначення ймовірних цін квартир при їх купівлі або продажу;
 • визначення ймовірних цін квартир при моніторингу вартості нерухомості в обласних центрах;
 • визначення ймовірних цін квартир в інших ситуаціях, коли висока швидкість і низька вартість отримання результату є принциповими вимогами, що не дозволяє провести оцінку об’єктів із залученням незалежних оцінювачів.

В основі “GSPA-A” лежить розроблений фахівцями консалтингової групи “КАУПЕРВУД” спеціальний механізм статистичної та логіко-аналітичної обробки регулярно поповнюється і оновлюється бази даних ринкової інформації (GSPA – Galasyuks’ system of prices analysis).

«GMLV-A» Автоматизована система визначення ліквідаційної вартості

При зверненні стягнення на об’єкти застави, банки зацікавлені в їх реалізації в максимально стислі терміни, тому ці об’єкти повинні оцінюватися не за ринковою, а за ліквідаційною вартістю, яка завжди менша за ринкову. Тому при банківському кредитуванні завжди існує проблема швидкого і обґрунтованого визначення ліквідаційної вартості об’єктів застави. “GMLV-A” вирішує цю проблему.

В процесі вимушеної реалізації майна ліквідованих підприємств, в тому числі підприємств-банкрутів, проблема адекватної і аргументованою оцінки ліквідаційної вартості стоїть особливо гостро. “GMLV-A” вирішує цю проблему.

Будь-яка вимушена і прискорений продаж об’єкта обумовлює необхідність визначення його ліквідаційної вартості. Оскільки ліквідаційна вартість завжди менша за ринкову, то питання про те, наскільки вона менше для конкретного об’єкта в конкретній ситуації є ключовим, потенційно конфліктним і вимагає обґрунтованої відповіді. “GMLV-A” вирішує цю проблему.

“GMLV-A” дозволяє здійснювати обчислення ліквідаційної вартості об’єктів оцінки в режимі on-line з автоматичним формуванням відповідних звітів за результатами обчислень.

Суть методу, що лежить в основі “GMLV-A”, полягає у визначенні ліквідаційної вартості об’єкта оцінки, по якій даний об’єкт може бути реалізований протягом бажаного періоду, тривалість якого коротше розумно довгого.

“GMLV-A” доцільно використовувати для:

 • визначення ліквідаційної вартості об’єктів з метою застосування інвестиційної безподаткової схеми підвищення вартості компаній;
 • визначення ліквідаційної вартості об’єктів застави з метою обчислення розмірів кредитів, які можуть бути надані під заставу цих об’єктів;
 • визначення ліквідаційної вартості об’єктів застави при моніторингу забезпеченості кредитних угод;
 • визначення ліквідаційної вартості майна ліквідованих підприємств з метою його швидкої реалізації;
 • визначення ліквідаційної вартості майна, що реалізується за участю судових виконавців, з метою його швидкої реалізації;
 • визначення ліквідаційної вартості будь-яких об’єктів, що підлягають вимушеної і прискореної реалізації.

В основі “GMLV-A” лежить розроблений фахівцями консалтингової групи “КАУПЕРВУД” академіком АЕН Валерієм Галасюк і Віктором Галасюк метод обчислення ліквідаційної вартості (GMLV – Galasyuks’ method of liquidating value evaluating).

Створення методу здійснювалося з 1995 року. Результати досліджень висвітлювалися в провідних економічних виданнях: “Вісник НБУ”, “Державний бюлетень про приватизацію”, “Фінансові послуги”, “Питання оцінки”, “Фінансова консультація”, “Український інвестиційний журнал “WELCOME”, “Вісник оцінки”, “Вісник бухгалтера і аудитора України”, “Власник”, “Академічний огляд”, “Фондовий ринок”, “Цінні папери України”, “Економіка. Фінанси. Право” та ін.

Положення GMLV неодноразово доповідалися авторами на міжнародних і всеукраїнських конференціях, і протягом ряду років використовуються в якості навчальних матеріалів під час навчання і підвищення кваліфікації оцінювачів, фахівців банків, арбітражних керуючих, фінансових менеджерів і інших фахівців в ряді навчальних закладів.

GMLV знайшов підтримку не тільки серед фахівців комерційних банків, але і серед фахівців Національного банку України, Міжнародної Фінансової Корпорації, Міжнародного Фонду Нерухомості, Українського товариства фінансових аналітиків, Українського товариства оцінювачів, Російського товариства оцінювачів тощо.

Книга Валерія та Віктора Галасюків “Кредитування під заставу і ліквідаційна вартість”, викладає основні положення GMLV, рекомендована до друку Управлінням інспектування банків Департаменту пруденційного нагляду Національного банку України та Радою Українського товариства оцінювачів. Друге видання цієї книги здійснено на кошти гранту, наданого Міжнародним Фондом Нерухомості (IRPF) і профінансованого Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), а також за підтримки Українського товариства оцінювачів.

За час використання GMLV накопичений значний практичний досвід, який підтвердив його ефективність. Завдяки своїй універсальності і ефективності GMLV використовується не тільки в Україні, але і в Росії, Молдавії, Литві, Латвії, Вірменії та інших країнах.

В даний час метод GMLV враховує вплив вже більше 70 факторів різного порядку.

Серед ключових факторів, що враховуються методом GMLV:

 • фактор вартості грошей у часі, що відображає специфіку грошового вимірника;
 • фактор економічної вимушеність реалізації, що відображає специфіку умов реалізації об’єкта оцінки;
 • фактор еластичності попиту за ціною, що відображає специфіку попиту на об’єкт.

Вплив фактора еластичності попиту за ціною визначається для кожного типу об’єктів оцінки (земельних ділянок, будівель, приміщень, обладнання, автотранспорту і т.п.) з урахуванням індивідуального набору специфічних факторів, а також з урахуванням інвестиційної привабливості місця розташування об’єкта оцінки.

При оцінці інвестиційної привабливості місця розташування об’єкта на території України в методі GMLV використовується інвестиційний рейтинг регіонів України, регулярно присвоюється Інститутом Реформ (www.ir.org.ua).

Визначення інвестиційного рейтингу регіонів здійснюється експертами Інституту Реформ на основі показників, які за оцінками інвесторів, є найбільш важливими при прийнятті рішення про місце і обсязі інвестицій. При визначенні інтегрального річного інвестиційного рейтингу використовуються 5 укрупнених груп даних, що включають в себе більше 60 параметрів: економічний розвиток регіону, ринкова інфраструктура, фінансовий сектор, людські ресурси, підприємництво і місцева влада.

В якості інформаційних джерел при визначенні інвестиційного рейтингу регіонів України використовуються дані Державного комітету статистики, Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Національного банку, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держказначейства та ін.

При оцінці інвестиційної привабливості місця розташування об’єкта на території Росії в методі GMLV використовується оцінка інвестиційного потенціалу інвестиційного рейтингу регіонів Росії, регулярно присвоюється рейтинговим агентством “Експерт РА” (www.raexpert.ru).

Інвестиційний потенціал регіону оцінюється виходячи з восьми приватних потенціалів: трудовий, споживчий, виробничий, фінансовий, інституційний, інноваційний, інфраструктурний, природно-ресурсний, кожен з яких в свою чергу характеризується цілою групою показників.

Основними інформаційними джерелами при визначенні інвестиційного рейтингу регіонів Росії є дані Держкомстату РФ, Мінфіну РФ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ, ЦБ РФ, Міністерства РФ з податків і зборів, Міністерства природних ресурсів РФ, Центру економічної кон’юнктури при уряді РФ, бази даних рейтингового агентства “Експерт РА” та ін. інформація.

«GMML-A» Автоматизована система визначення максимального розміру кредиту

Обсяги кредитів, наданих під заставу, як правило, визначається як певний відсоток від вартості об’єктів застави. Разом з тим величина цього відсотка часто фіксована і не завжди відповідає конкретним умовам кредитування. Це може призводити, з одного боку, до фінансових втрат через недостатню забезпеченість кредитних заборгованостей, з іншого боку, до фінансових втрат через втрату потенційних клієнтів в результаті вимоги від них зайвого забезпечення. “GMML-A” вирішує цю проблему.

“GMML-A” дозволяє здійснювати обчислення максимального розміру кредиту, при заданому рівні забезпеченості кредитної угоди, на базі ліквідаційної вартості об’єктів оцінки в режимі on-line з автоматичним формуванням відповідних звітів за результатами обчислень.

Суть методу, що лежить в основі “GMML-A”, полягає у визначенні такої величини кредиту, при якій ліквідаційна вартість об’єкта застави буде в заданий число раз покривати всі потенційні вимоги банку (кредит, відсотки і т.д.) в разі порушення позичальником кредитних зобов’язань.

“GMML-A” доцільно використовувати для:

 • визначення величин кредитів, які можна надати під заставу конкретних об’єктів, при заданому рівні забезпеченості кредитних угод;
 • оцінки рівня забезпеченості наданих кредитів;
 • мінімізації кредитних ризиків і підвищення ефективності їх контролю.

В основі “GMML-A” лежить розроблений фахівцями консалтингової групи “КАУПЕРВУД” академіком АЕН Валерієм Галасюк і Віктором Галасюк метод визначення максимально можливої величини кредиту, який може бути наданий під конкретне забезпечення (GMML – Galasyuks ‘method of maximum collateral loan sum evaluation). Створення методу здійснювалося з 1995 року. Основні положення методу висвітлені на сторінках журналу “Вісник НБУ” і в книзі Валерія і Віктора Галасюк “Кредитування під заставу і ліквідаційна вартість”.

Переваги використання «gQuickDecision»

Інформаційна безпека при роботі з “gQuickDecision” досягається за рахунок:

 • використання технології безпечного з’єднання (SSL), що забезпечує криптографічний захист високого рівня;
 • анонімності даних клієнта, при якій не потрібні введення даних, що ідентифікують об’єкт застави, кредит, або будь-яких інших даних, що становлять банківську таємницю;
 • використання дворівневої системи авторизації.

Завдяки використанню “gQuickDecision” відповідні розрахунки, і формування звітів за їх результатами проводяться в лічені секунди.

Звіти, сформовані в “gQuickDecision”, можуть бути використані в якості додатків до звітів про оцінку, кредитних справах і т.п. з метою забезпечення інформації не тільки про ринкову вартість об’єктів оцінки, а й про їх ліквідаційної вартості.

Такий підхід дозволяє задовольняти інформаційні потреби банків навіть в умовах, коли в деяких країнах оцінювачі відповідно до чинного законодавства повинні вказувати в звіті про оцінку ринкову вартість об’єктів застави.

Можливість внутрішнього контролю автентичності звітів, що формуються в інтернет-модулі “gQuickDecision” досягається за рахунок:

дворівневої системи авторизації, що дозволяє ідентифікувати не тільки організацію-клієнта, а й її конкретного співробітника-користувача;

можливості збереження звітів, сформованих в “gQuickDecision”, у вигляді електронних файлів;

наявності автоматизованої служби перевірки звітів, що дає змогу перевірити, чи дійсно файл звіту був сформований в “gQuickDecision”, чи не був він спотворений, а також встановити співробітника, який сформував звіт, а також точний час і дату формування звіту.

Використання інтернет-модуля “gQuickDecision” дозволяє організаціям з розгалуженою філіальною мережею (банкам, оціночним компаніям і ін.) З мінімальними витратами домогтися єдності підходів і методології при оцінці ліквідаційної вартості у всіх своїх підрозділах.

Експерти консалтингової групи “КАУПЕРВУД” постійно проводять дослідження з метою розвитку методів, що лежать в основі систем інтернет-модуля “gQuickDecision”, як в напрямку розширення набору чинників, що враховуються, так і в напрямку вдосконалення механізму врахування впливу виявлених факторів. Завдяки тому, що розробка інтернет-модуля здійснюється за участю авторів цих методів, вказане вище розвиток методології регулярно знаходить своє відображення в модулі.

Завдяки універсальності методів, що лежать в основі систем інтернет-модуля “gQuickDecision”, він успішно використовується оціночними компаніями і банками в різних країнах.

Інтернет-модуль функціональний, простий в освоєнні і зручний в роботі.

ПЗастосування технології “slim client” дозволяє використовувати “gQuickDecision з будь-якого комп’ютера з будь-якої точки планети при наявності доступу в інтернет і відповідних паролів доступу. При цьому установка будь-якого програмного забезпечення не вимагається, що дозволять уникнути прив’язки користувача інтернет-модуля до конкретного комп’ютера, максимально спрощуючи роботу.

Навчання фахівця роботі в інтернет-модулі “gQuickDecision” займає не більше години, не вимагаючи додаткових витрат часу на освоєння.

Інтернет-модуль “gQuickDecision” передбачає прозору і гнучку систему тарифікації (див. Тарифну карту). Відсутність будь-якої абонентської плати в поєднанні з невисокими тарифами на здійснення розрахунків дозволяє отримувати вигоди від його використання при мінімальних витратах.

Вичерпні консультації з питань використання “gQuickDecision”, а також з питання тестового підключення до модуля можна отримати в департаменті кредитного консалтингу інформаційно-консалтингової фірми “ІНКОН-ЦЕНТР” (консалтингова група “КАУПЕРВУД”)

Телефони
+38 (056) 370-19-76
+38 (0562) 47-83-98
+38 (0562) 47-16-36
Сайт
galasyuk.com
Зворотній дзвінок
Зворотній дзвінок
Каупервуд